Obchodní podmínky

Obchodní podmínky e-shopu PIVOVARU SVIJANY - DISTRIBUCE, s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup zboží v rámci České republiky i ze zahraničí prostřednictvím internetového obchodu PIVOVARU SVIJANY - DISTRIBUCE, s.r.o.
Pro kupující - běžné spotřebitele, zaměstnance a obchodní partnery Pivovaru Svijany je zboží zasíláno společností PIVOVAR SVIJANY - DISTRIBUCE, s.r.o.

se sídlem: Svijany 25, 463 46 Příšovice
zastoupená: Ing. Romanem Havlíkem, člen představenstva
IČ: 25009699
DIČ: CZ25009699
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. ú. 19-8542130287/100

Registrována v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11090
Email: eshop@pivovarsvijany.cz
Tel: +420 481 770 776 nebo +420 739 589 642
dále též jednotlivě a společně jako „kupující"
Prodávající:
PIVOVAR SVIJANY - DISTRIBUCE, s.r.o.
Kupující:
Fyzická a/nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo zboží z internetového obchodu PIVOVAR SVIJANY - DISTRIBUCE, s.r.o.
Smluvní vztahy podléhají výhradně platným zákonům na území ČR a české jurisdikci. Podáním závazné objednávky vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními a platebními podmínkami a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.

2. Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy

Zboží je objednáváno prostřednictvím formulářů internetového obchodu. Pouze řádně vyplněná objednávka obsahující veškeré předepsané náležitosti je považována za platnou. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Prodávající neručí za omyly v objednávce ze strany kupujícího. Směrodatné jsou vždy pouze objednací čísla zboží a nikoli doprovodný text objednávky.
Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
Odesláním objednávky akceptuje kupující výši ceny zboží, zvolený způsob dopravy a platební podmínky.
Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o případnou písemnou autorizaci objednávky.
Podání objednávky je považováno za návrh kupní smlouvy. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.

2.A Předmět objednávky a závazky prodávajícího
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce, které může být dodáno. Prodávající se zavazuje dodat jen zboží v bezvadném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy záručních a pozáručních servisních středisek, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
Prodávající je povinen plnit své závazky řádně, včas a s náležitou péčí, je také povinen chránit v rámci svých možností přiměřeným způsobem práva a oprávněné zájmy kupujícího.
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Prodej alkoholu osobám mladším 18let je zakázán. Před odesláním balíčku s alkoholem je prodávající oprávněn požadovat předložení občanského průkazu ověřující věk kupujícího. Kupující vždy potvrzuje při objednávce, že je starší 18 let. Prodej alkoholu do zahraničí není možný.

2.B Závazky kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně případného poštovného a balného. S konečnou cenou za zboží je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Cena zboží nezahrnuje poštovné a balné.

2.C Cena
Cenou se rozumí katalogová cena v Kč (v nabídce je uvedena cena zboží s DPH). Vydáním nového katalogu se předchozí ceny stávají automaticky neplatnými. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se uvedené ceny na vybraný druh zboží podle popisu, avšak bez poštovného a balného.
Celková cena objednaného zboží se v případě dodání pomocí Cenného balíku České pošty pro zásilky do ČR (Obchodního balíku České pošty pro zásilky do zahraničí) automaticky navyšuje o cenu poštovného a balného dle sazby uvedené v čl.3 těchto obchodních podmínek.
Pokud je u zboží uvedena cena 0,- Kč, toto zboží nelze objednat.

3. Dodací podmínky

3.A Termín dodání zboží

Zboží bude doručeno kupujícímu do 7 dnů od přijetí objednávky prodávajícím, je-li zboží skladem. V případě objednání zboží, které není na skladě, bude termín dodání sjednán dohodou mezi prodávajícím a kupujícím mimo jiné s ohledem na možnosti distributora. Kupující bude o této možnosti vyrozuměn nejpozději 3. pracovní den po dni podání objednávky. Spotřebitel může při objednávce požádat o vyzvednutí zboží přímo kanceláři expedice PIVOVAR SVIJANY - DISTRIBUCE, s.r.o., Svijany 25, 463 46 Příšovice.


3.B Dopravce

Dopravu zajišťují smluvní dopravci (neplatí pro zásilky pro osobní vyzvednutí v kanceláři expedice PIVOVAR SVIJANY - DISTRIBUCE, s.r.o.). Zásilka je vedena s doručením do 5-ti dnů po odeslání oznámení o expedici zásilky na území České republiky.
Zásilka do zahraničí je vedena s doručením do 7 pracovních dnů po odeslání oznámení o expedici zásilky do zahraničí.
Prodávající si vyhrazuje právo určit, popř. změnit způsob přepravy, a to s ohledem na objem, hmotnost dodávky a bezpečnost dopravy. Případná změna způsobu dopravy z rozhodnutí prodávajícího nebude mít žádný vliv na sjednanou výši úhrady za poštovné (přepravné) a balné.

3.C Cena za dopravu
Zásilky na území České republiky:
U objednávek se uplatňuje poštovné a balné dle ceníku dopravce. Poštovné se neuplatňuje u zboží expedovaného v kanceláři expedice PIVOVAR SVIJANY - DISTRIBUCE, s.r.o., balné se uplatňuje vždy. Toto platí pro množství obvyklé. Pro větší objednávky kontaktujte prodejce pro zjištění dostupnosti produktů a stanovení sazby poštovného a balného.


3.D Převzetí dodávky
Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. Ihned by mělo být zahájeno u dopravce reklamační řízení a kopie zápisu by měla být bez zbytečného odkladu zaslána prodávajícímu, jinak nemůže být na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky žádný nárok. V případě shledání porušení či poškození doporučujeme kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu odmítnout!
Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.


4. Způsob úhrady
Úhrada zboží může probíhat jedním z následujících způsobů:
1) hotově na dobírku
2) převodem na účet
3) platba kartou online
4) hotově při odběru v kanceláři expedice PIVOVAR SVIJANY - DISTRIBUCE, s.r.o.

Konečný daňový doklad je součástí dodávky objednaného zboží a slouží současně jako dodací list.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího:
Kupující má právo odstoupit od smlouvy nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží. V tomto termínu je kupující povinen vrátit prodávajícímu zpět nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu. O úmyslu odstoupit od smlouvy je Kupující povinen informovat prodávajícího emailem na adrese eshop@pivovarsvijany.cz popřípadě doporučeným dopisem na shora uvedené adresy prodávajících. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku (kupní cenu zboží) předem dohodnutým způsobem (poštovní poukázka, převod na účet). Prodávající má nárok, v případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, účtovat skutečně vynaložené náklady spojené s vyřízením objednávky (zejména poštovné, náklady na vyřízení objednávky, náklady na materiál) v souladu s ustanovením §53 odst. 10) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.


6. Jiná ustanovení
V případech, kdy prodávající není schopen zajistit plnění objednávky z důvodu kdy:
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává
- se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží
- zboží se dočasně nedováží do ČR nebo není dočasně k dispozici
bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup zahrnující i možnost zrušení objednávky nebo její části.

6.A Ceny zboží
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.
Obrázky u některých produktů mohou být pouze ilustrativní.

6.B Nepřevzaté zboží

V případě, že kupující odmítne bezdůvodně zboží převzít, má prodávající právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 10% z fakturované částky a celou částku poštovného za odeslání kupujícímu a zpětné doručení prodávajícímu.

6.C Řešení sporů
Realizované obchody jsou obchody uzavíranými v České republice a jako takové se řídí právním řádem České republiky.
Smluvní strany se zavazují jakékoliv spory vzniklé mezi nimi řešit přednostně smírnou cestou.

6.D Užívání registrovaných údajů

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě sjednáno jinak.

7. Ochrana osobních údajů

Od 25.5.2018 nahrazuje tento odstavec nařízení GDPR.
Osobní data (jako např. jméno, adresa, datum narození, telefon, e-mail, IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo byla sdělena během registrace kupujícím jsou považována za důvěrné informace a jsou chráněna proti zneužití v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tyto osobní údaje o kupujících nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky (provozovatelé, dopravci, apod.). I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytně nutném rozsahu.
Kupující souhlasí se shromažďováním, archivováním a používáním údajů o něm, jím uzavřených obchodech při využívání internetového obchodu za výše stanovených podmínek.
Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě jeho písemné žádosti.
Provozovatel internetového obchodu PIVOVAR SVIJANY - DISTRIBUCE, s.r.o. si vyhrazuje právo zasílat registrovaným uživatelům informace o akčních nabídkách obchodních služeb. Pokud si kupující nepřeje, aby mu byly zasílány informace o akčních nabídkách (sortimentní, cenové, apod.), písemně sdělí tuto skutečnost provozovateli internetového obchodu PIVOVARU SVIJANY - DISTRIBUCE, s.r.o.


Kontaktním místem je PIVOVAR SVIJANY - DISTRIBUCE, s.r.o., Svijany 25, 463 46 Příšovice, , tel.739 589 462 nebo email eshop@pivovarsvijany.cz


8. Reklamace

8.A Kupující

Podpisem dopravní listiny dopravci při převzetí zboží stvrzuje kupující souhlas se záručními podmínkami. Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství) a nebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný dodací list, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů, písemně informovat prodávajícího.
Reklamaci doručuje kupující na vlastní náklady prodávajícímu nebo autorizovanému servisu uvedenému v záručním listu. Kupující přitom co nejvýstižněji popíše závady a jejich projevy, doloží fakturu nebo pokladní doklad (účtenku), dále uvede telefonní číslo a e-mail.

8.B Prodávající

O reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží a vyrozumí o tom reklamujícího sjednaným způsobem.
Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak.
V případě oprávněnosti reklamace zboží v záruce hradí případné dopravné zpět kupujícímu prodávající.

8.C Zánik nároku na uplatnění reklamace
Nárok na uplatnění reklamace zaniká při: porušení ochranných pečetí nebo nálepek pokud na zboží jsou; neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím, které je v rozporu s uživatelskou příručkou či návodem či obvyklými postupy; používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám použití uvedených v dokumentaci, příručce či návodu nebo obvyklému použití; poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním, které je v rozporu s návodem v uživatelské příručce, pokud je se zbožím dodávána.
V případě neoprávněné reklamace je reklamace odmítnuta, zboží je vráceno kupujícímu na jeho náklady, nebo je oprava kupujícímu účtována, o čemž musí být kupující předem vyrozuměn.

9. Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky platí ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem zprovoznění internetového obchodu PIVOVARU SVIJANY - DISTRIBUCE, s.r.o. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.
Obchodní podmínky platí od 1.11.2016.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Jste starší 18 let?

Obsah této webové stránky je vhodný pro osoby starší 18 let.
Přetáhnutím táhla nastavte svůj věk.
Tato stránka používá cookies.
Uvedením svého věku souhlasíte s užíváním cookies.